REN là gì?

REN là tổ chức phi lợi nhuận liên kết những người làm bất động sản đáng tin cậy; để cùng nhau chia sẻ cơ hội, kiến thức và uy tín giúp các thành viên đạt mục tiêu cá nhân.

Được bảo trợ và phát triển bởi INDC - một thành viên của tập đoàn Thuần Ngân - với thế mạnh có uy tín lớn, nhiều chuyên gia cố vấn, mạng lưới quan hệ rộng khắp.

REAL

ESTATE

NETWORK

Xuất phát từ mong muốn có được những kết nối tin cậy trong lĩnh vực bất động sản khắp Việt Nam.

Để cùng nhau chia sẻ các nguồn lực và cơ hội…

Hành trình thịnh vượng

REN partner

9 Quy tắc vàng tạo nên sự tin cậy

Tham gia

REN partner

1

Đăng ký REN Partner

2

Được xác nhận tin cậy bởi một thành viên REN

3

Hoàn thành chương trình đào tạo REN Reliable Partner

4

Tuyên bố cam kết thực hiện 9 QUY TẮC VÀNG