REN là gì?

REN là tổ chức phi lợi nhuận liên kết những người làm bất động sản đáng tin cậy; để cùng nhau chia sẻ cơ hội, kiến thức và uy tín giúp các thành viên đạt mục tiêu cá nhân.

Được bảo trợ và phát triển bởi INDC - một thành viên của tập đoàn Thuần Ngân - với thế mạnh có uy tín lớn, nhiều chuyên gia cố vấn, mạng lưới quan hệ rộng khắp.

REAL

ESTATE

NETWORK

Tham gia

REN partner

1

Đăng ký REN Partner

2

Được xác nhận tin cậy bởi một thành viên REN

3

Hoàn thành chương trình đào tạo REN Reliable Partner

4

Tuyên bố cam kết thực hiện 9 QUY TẮC VÀNG